APREN-DO: Cómo aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social

Ministerio de Economía y Competitividad / EDU2015-70912-C2-1-R

SUBPROJECTE 1

Cómo aprenden los docentes de secundaria: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social
Esbrina

SUBPROJECTE  2

Cómo aprenden los docentes de infantil y primaria: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social
Elkarrikertuz

El sentit del projecte

El projecte vol explicar com el professorat aprèn a partir d’evidències obtingudes en situacions de grup, aula, centre i contextos de la vida quotidiana.

Mitjançant mètodes artístics, observacions a l’aula i al centre, grups de discussió i relats biogràfics per comprendre com el professorat aprèn dins i fora del seu treball sobre:

 • els continguts disciplinaris;
 • els referents pedagògics;
 • l’aprendre dels alumnes;
 • les tecnologies, en particular les digitals;
 • les dimensions culturals i socials;
 • i els seus referents.

A través d’un procés sistemàtic d’anàlisi i codificació per revelar què, com i on aprenen els docents i les repercussions que tenen per a la millora de les relacions pedagògiques, el procés i els resultats d’aprenentatge i la millora global de la qualitat de l’educació .

La perspectiva d’investigació

 • Mantenir i desplegar una conceptualització complexa del problema d’estudi — l’aprenentatge docent.
 • Considerar l’aprenentatge docent de forma holística i en sistemes complexos de manera que es vagi més enllà de la seva explicació mitjançant causalitats simples.
 • Abordar l’aprenentatge docent en contextos situats (l’aula, grups d’intercanvi…) més que en situacions de formació planificades per altres. Però també, i aquesta és la dimensió més innovadora d’aquest projecte, en els contextos i situacions socials i culturals en què estan inserits.
 • Considerar el referent del canvi (l’aprendre relacionat amb canvi) des de la relació no lineal entre creences, pràctiques i canvis en els estudiants.
 • No perdre de vista que l’aprenentatge és cíclic i no lineal.
 • El coneixement professional no pot desvincular-se d’allò personal, de les experiències personals, culturals, socials, tecnològiques, i fins i tot emocionals i afectives.

Hipòtesis de partida

 • Hipòtesi 1. Conèixer com els docents aprenen en diferents contextos pot contribuir a replantejar la seva formació i respondre als reptes socials de l’educació escolar.
 • Hipòtesi 2. L’aprenentatge docent té lloc en la interacció d’àmbits de coneixement i experiència socials, culturals i tecnològics que sobrepassen els directament relacionats, de forma tradicional, amb el coneixement professional.
 • Hipòtesi 3. La utilització de mètodes artístics en la investigació sobre com aprenen els docents pot contribuir a descobrir aspectes de l’experiència d’aprendre que d’altra manera es mantindrien invisibles.

Objectius generals

 1. Actualitzar i aprofundir els referents d’investigació sobre com els docents aprenen per expandir i vincular-los a les noves demandes que ha d’afrontar la professió docent en un món en canvi.
 2. Cartografiar els escenaris en els quals els docents aprenen, per desvetllar el seu valor com a font de coneixement i experiència.
 3. Detectar les experiències d’aprendre dels docents en aquests escenaris i quines perspectives sobre l’aprendre emergeixen.
 4. Explorar com les maneres d’aprendre dels docents transiten entre els escenaris / àmbits detectats i les seves pràctiques i decisions professionals.
 5. Prefigurar els efectes que aquests trànsits poden tenir per afrontar els reptes de la formació docent i donar resposta als desafiaments i canvis que reclama l’educació en un món complex i digital.
 6. Establir un marc de comparació entre les maneres d’aprendre dels docents en educació infantil, primària i secundària per poder representar de manera sistèmica les regularitats i diferències.

Les preguntes de la investigació

 • Què aporta la bibliografia (investigacions i informes) sobre com el professorat aprèn?
 • Com aprèn el professorat en contextos professionals i quotidians?
 • Com transiten i interactuen aquestes maneres d’aprendre?
 • Quin és el paper dels d’altres en aquestes experiències d’aprenentatge?
 • Quin paper representen les cada vegada més omnipresents tecnologies digitals?
 • Què influeix en l’aprenentatge docent?
 • Com representar els sistemes que reflecteixen la complexitat de l’aprenentatge docent?
 • Què aporten els mètodes artístics combinats amb altres mètodes qualitatius a donar compte de l’experiència de com els docents aprenen?
 • Com la investigació sobre les experiències d’aprendre dels docents poden contribuir a afrontar els reptes que avui té plantejada la formació del professorat i les demandes de canvi de l’educació per afrontar els reptes de la societat contemporània?
 • Què ens permet pensar, quins conceptes ens permet fer emergir, el procés de realització de les cartografies que generen els docents sobre els seus trànsits d’aprendre dins i fora dels centres educatius.

Resultats

Llibres

Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.) (2020). ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos. Octaedro, S. L.

Capítols de llibre

Hernández-Hernández, F. y Sancho-Gil, J. M. (2021). Pensar sobre la investigación educativa como una praxis disruptiva a partir del proyecto APREN-DO. En J. I. Rivas (coord.), Investigación transformativa e inclusiva en el ámbito social y educativo (pp. 57-70). Octaedro.

Hernández, F. (2020). El planteamiento de la investigación: transitar desde el no-saber en las trayectorias de aprendizaje de los docentes. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp.  43 – 60). Octaedro, S. L.

Hernández, F., y Sánchez, J. A.  (2020). La ida al Instituto Camp Obert: afrontar la investigación desde la sorpresa, la flexibilidad y el no-saber. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp.   85 – 108). Octaedro, S. L.

de Riba, S., Hernández, F., y Revelles, B. (2020). Aportaciones para la formación del profesorado y una pedagogía de los afectos. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp.    185 – 202). Octaedro, S. L.

Hernández, F.,Canales, C., y Lozano, P. (2020). Expandir la investigación: las trayectorias de aprendizaje del grupo de la Perspectiva Educativa de los Proyectos de Trabajo (PEPT).  En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 203 -218). Octaedro, S. L.

Herraiz, F., y  Aberasturi, E. (2020). Representaciones visuales de un proceso de investigación.  En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp.  239- 256). Octaedro, S. L.

Padilla, P., Revelles, B., y Carrasco, S. (2020). Situar y ampliar el recorrido bibliográfico.  En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp.  257 -264 ). Octaedro, S. L.

Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (2020). El sentido de la publicación: investigar cómo aprenden los docentes desde el cruce de miradas y posicionalidades. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 13-28). Octaedro, S. L.

Hernández, F., y Sancho, J. M. (2020). Los movimientos de la investigación: de lo cualitativo a lo poscualitativo. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 31-42). Octaedro, S. L.

Sancho, J. M., Alonso, C. y Correa, J. M.  (2020). Comenzar por nuestras cartografías. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 73-84). Octaedro, S. L.

Martínez, A., Rivera, P., y Sancho, J. M. (2020). Consecuencias para la investigación educativa en las relaciones pedagógicas, el aprender en la escuela y la formación docente. En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 219-228). Octaedro, S. L.

Carrasco, S.; Herraiz, F. (2020). El caso del Instituto Bonavista: el aprender corporeizado y biográfico . En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 125 – 136). Octaedro, S. L.

Padilla, P.; Revelles, B.; Carrasco, S. (2020). Situar y ampliar el recorrido bibliográfico . En Hernández, F., Aberasturi, E., Sancho, J. M., y Correa, J. M. (eds.), ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 257 – 264). Octaedro S. L.

Articles

Sancho-Gil, J. M., & Domingo-Coscollola, M. (2022). Expanding perspectives on secondary education teachers’ learning ecosystems: implications for teachers’ professional development. European Journal of Teacher Education, 45(3), 414-434. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1832985

Domingo-Coscollola, M., Onses-Segarra, J., & Sancho-Gil, J. M. (2022). Secondary school teachers’ learning environments, specificities and considerations. Implications for educational practice and teacher training. Educar. 58(1) 53-68. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1338

Rivera-Vargas, P., Miño-Puigcercós, R., Alonso-Cano, C. y Sánchez-Valero, J.A. (2021). APREN-DO: ¿Cómo aprenden los docentes? Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social. Opción, 37(95), 160-166. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/37455

Castro-Varela, A. (2021). When the map shakes up the territory. Researching teachers’ learning through a non-representational cartographic approach. International Journal of Qualitative Studies in Education, DOI: 10.1080/09518398.2021.1930249

Sancho-Gil, J. M.; Correa, J. M.; Ochoa-Aizpurua, B.; Domingo-Coscollola, M., (2020). Cómo aprendemos los docentes de universidad. Implicaciones para la formación docente. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, vol. 24, No. 2, pp. 144-166, DOI: https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.9050

Sancho-Gil, J. M.; Domingo-Coscollola, M., (2020).Expanding perspectives on secondary education teachers’ learning ecosystems: implications for teachers’ professional development. European Journal of Teacher Education, pp. 1-22. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1832985

Hernández-Hernández, F. (2018). Encuentros que afectan y generan saber pedagógico entre docentes a través de cartografías visuales. Revista Digital do LAV – Santa Maria – vol. 11, n. 2, p. 103 – 120 – mai./ago. 2018 ISSN 1983 – 7348

Hernández-Hernández, Fernando (2019). Presentación: La perspectiva postcualitativa y la posibilidad de pensar en ‘otra’ investigación educativa. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 11-20.

Hernández-Hernández, Fernando; Revelles, Beatriz (2019). La perspectiva post-cualitativa en la investigación educativa: genealogía, movimientos, posibilidades y tensiones. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 21-48. Publicado: 15-07-2019

Canales, Carlos; Padilla-Petry, Paulo; Gutiérrez, Luispe (2019). El no-saber en las cartografías sobre nuestro aprender como investigadores: una mirada post-cualitativa. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 49-66.

Bosco, Alejandra; Alonso, Cristina; Miño, Raquel (2019). Geografías e historias de aprendizaje de docentes de secundaria. Intersecciones, tránsitos y zonas de no saber. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 67-92.

Gutiérrez-Cabello Barragán, Aingeru; Aberasturi Apraiz, Estíbaliz (2019). Cartografías en torno a los tránsitos en el aprender de docentes en educación infantil y primaria. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 93-114.

Sancho-Gil, Juana M.; Correa-Gorospe, Josemi (2019). Intra-acciones en el aprender de docentes de infantil, primaria y secundaria. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 115-140.

Castro Varela, Aurelio; Onsès Segarra, Aurelio (2019). La investigación sobre educación como desplazamiento: no saber, abrirse, devenir. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 141-158.

Carrasco Segovia, Sara; Villanueva González, Paola (2019). Movimientos y desplazamientos en la investigación. Lo post-cualitativo como reconceptualización en dos tesis doctorales. Educatio Siglo XXI, 37 (2), 159-180.

2018. Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J., & Domingo-Coscollola, M. (2018). Cartographies as spaces of inquiry to explore of teacher’s nomadic learning trajectories. Digital Education Review, 33, 105-119.

2018. Sancho-Gil. J. M. (2018). Innovación y enseñanza. De la “moda” de innovar a la transformación de la práctica docente. Educação, 41(1), 12-20.

Ponències convidades

2017. Hernández, Fernando (2017). Researching “the unknown” in a post-qualitative turn. Provoke. International Perspective of Visual Arts Research in Education, Montreal, 3 de mayo

Tallers

2017. Sancho, J.M. & Hernández, F. (2017). Pensar sobre la investigación educativa como praxis disruptiva a partir del proyecto APREN-DO. 3rd International Summer Workshop on Alternatives Methods in Social Research. Transformative and Inclusive Social and Educational Research, Málaga, Universidad de Málaga, 5 y 6 de junio.

Comunicacions

2021. Hernández. F. (2021). Researching and Being Ethnographic Researchers as a Process of Becoming: A Multivocal Conversation. ECER2020, Ginebra, 6 a 9 de septiembre.

2018. Hernández-Hernández, Fernando; Sancho-Gil, Juana María. (2018). Teachers’ Learning Visual Cartographies as process of expanding Art Based Educational Research frame and possibilities. Paper presented to: AERA 2018 Annual Meeting. New York, April 13-17.

2018. Hernández-Hernández, Fernando; Sancho-Gil, Juana María. (2018). Expanding the formative value of visual cartographies: from research to teachers’ development and engagement. 5th ABR&AR Conference. TATE Liverpool, 14-15 Marzo.

2018. Sancho-Gil, Juana María; Hernández-Hernández, Fernando; Alonso Cano, Cristina; Bosco Paniagua, Alejandra; Miño-Puigcercós, Raquel; Arrazola-Carballo, Judith (2018). Secondary School Teachers Learning Geographies and Histories. Exploring Movements, Entanglements and Affects. European Congress on Qualitative Inquiry (ECQI), Lovaina, 6-9 febrero.

2018. Castro Varela, Aurelio; Onsès Segarra, Judit (2018). When the map shakes the territory: approaching teachers’ learning through a post-qualitative cartographic method. European Congress on Qualitative Inquiry (ECQI), Lovaina, 6-9 febrero.

2018. Padilla-Petry, Paulo; Hrnández-Hernández, Fernando (2018).Visual and textual resonances of teachers’ cartographies: results of an analytical strategy. European Congress on Qualitative Inquiry (ECQI), Lovaina, 6-9 febrero.

2018. Hernández-Hernández, Fernando; Sancho-Gil, Juana María. (2018). Mapping secondary school teachers’ nomadic learning paths mediated by visual cartographies. European Congress on Qualitative Inquiry (ECQI), Lovaina, 6-9 febrero.

2017. Hernández-Hernández, Fernando; Padilla-Petry, Paulo; Canales-Bonilla, Carlos (2017).Las cartografías de aprendizaje de los docentes universitarios: una aproxiamción otra a la investigación autobiogràfica. VI jornades de Historias de Vida en Educación, Llleida 19 y 20 de octubre.

2017. Hernández-Hernández, Fernando; Castro-Varela, Aurelio; Canales-Bonilla, Carlos (2017). Learning Cartographies as process of research entanglement. ECER2017. Copenhagen. The European Conference of Educational Research. 22 a 25 Agosto. University College. Copenhagen. Dinamarca.

2017. Sancho-Gil, Juana Maria; Domingo-Coscollola, Maria; Sanchez-Valero, Joan-Anton; Bosco-Paniagua, Alejandra (2017). Visual cartographies as strategy to explore teachers’ learning trajectories. ECER2017. Copenhagen. The European Conference of Educational Research. 22 a 25 Agosto. University College. Copenhagen. Dinamarca.

2017. Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J. M. (2017). Researchers’ cartographies of their learning trajectories inside and outside university. Educational Research Association Conference –AERA2017. San Antonio, Texas (EEUU), 26  de abril – 1 de mayo.

Treball final de grau

Sandra Carbó Costas (2017). Director: Fernando Hernández-Hernández. Cartografiar un proceso de investigación del grupo Esbrina desde la Investigación Basada en las Artes. Universidad de Barcelona.

Treball final de màster

Alejandro Poblete-Fuentes (2017). Director: Fernando Hernández-Hernández. Narrar y editar un proceso de documentación, en un proyecto de investigación. Acontecimientos, posiciones y tránsitos. Universidad de Barcelona.

APREN-DO logo image

Participants

Esbrina

 • Fernando Hernández-Hernández (IP)
 • Cristina Alonso Cano
 • Alejandra Bosco Paniagua
 • Joan-Anton Sanchez
 • Fernando Herraiz Garcia
 • Paulo Padilla Petry
 • Juana Maria Sancho Gil
 • Maria Domingo Coscollola
 • Pablo José Rivera Vargas
 • Raquel Miño Puigcercòs
 • Judith Arrazola Carballo
 • Xavier Giró Gràcia
 • Judit Onsès
 • Carlos Canales Bonilla
 • Aurelio Castro Varela

Elkarrikertuz

 • Aingeru Gutierrez
 • Asun Martinez
 • Begoña Ochoa-Aizpurua
 • Daniel Losada
 • Estibaliz Aberasturi
 • José Miguel Correa Gorospe
 • Josu Sanz
 • Lorea Fernández
 • Luispe Gutierrez