Comunidades Virtuales de Jóvenes: hacer visible sus aprendizajes y saberes

AYUDAS a la INVESTIGACIÓN 2015 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Rellevància del projecte

Com a escenaris digitals, a les comunitats virtuals s’hi aproximen joves moguts per la curiositat, inquietuds, motivacions personals o per pura necessitat. En elles, sovint, aquests joves troben un espai de connexió, intercanvi, autoregulació, reconeixement (del jo i el nosaltres), pertinença, afinitat d’interessos… en què és possible col·laborar, dissenyar, crear i compartir, però sobretot, aprendre dels altres i amb els altres.

Les comunitats virtuals són espais que emplacen diàriament a milers de joves que s’aproximen a aquests escenaris amb la finalitat de compartir interessos al voltant de temàtiques: (1) artístiques i culturals (música, literatura); (2) de creació (moviments com el Maker o el Do It Yourself); i (3) de participació, mobilització social i reivindicació postmaterialista (ecologistes, pacifistes).

No obstant això, els joves, com a subjectes creadors de saber, i les comunitats virtuals com a espais d’aprenentatge, pràcticament no han estat investigats. Més enllà del que expliciten les webs, desconeixem què s’hi aprèn, com s’aprèn i quin paper juguen aquests espais a la construcció de la identitat dels joves. Sense cap dubte, ens trobem davant d’un fenomen emergent, complex, rellevant i poc estudiat. Per què es creen les comunitats virtuals?; Per què s’hi impliquen els joves?; Com s’auto-regulen?; Quins coneixements es generen?

A partir d’una aproximació a les comunitats virtuals de joves, el projecte es planteja donar respostes a la pregunta Com i Què aprenen els joves en les comunitats virtuals, amb la finalitat de recuperar, visibilitzar i explicitar el potencial educatiu de les comunitats virtuals en el aprenentatge i en la construcció de les múltiples identitats dels joves.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és recuperar i visualitzar els aprenentatges i sabers dels joves a partir de la identificació i l’anàlisi en profunditat de la seva participació en comunitats virtuals.

Els objectius específics que ens plantegem són:

 • Identificar i cartografiar comunitats virtuals de joves.
 • Explorar i identificar quins elements defineixen a les comunitats virtuals i el seu ús com a espais d’aprenentatge i producció de coneixement (el sentiment de comunitat, la pertinença al grup, la confiança, el respecte…)
 • Analitzar com i què aprenen els joves que participen de forma activa en comunitats virtuals.
 • Divulgar, entre la comunitat científica i els agents polítics i socials, els resultats del projecte: el potencial educatiu i formatiu de les comunitats virtuals en l’aprenentatge i en la construcció de les múltiples identitats dels joves.

Fases

 1. Detecció i cartografiat de comunitats virtuals de joves:
  1. Artístiques i culturals (arts plàstiques, música, literatura, cinema …);
  2. Creació (moviments Makers, DIY …); i
  3. Participació, Mobilització Social i Reivindicació (feminista, ecologista, pacifista …).
 2. El caràcter etnogràfic de l’estudi requereix seguir una lògica de mostra intencional i per tant es seleccionaran 4-6 casos rics en informació, en els quals es detecti una alta participació i implicació de joves. El treball de camp comportarà la negociació amb els participants, la recollida d’informació (grups de discussió, entrevistes en profunditat, anàlisi de documents i evidències multimodals) i la seva posterior anàlisi i interpretació. Aquest treball es realitzarà pràcticament en la seva totalitat de forma online (Hangouts, Skype, correu electrònic, fòrums…). Aquesta fase es complementarà amb un qüestionari en línia, elaborat després del treball de camp, per calibrar l’extensió del fenomen.
 3. Divulgació, entre la comunitat científica i els agents polítics i socials, els resultats del projecte.

Participants

 • Alejandra Bosco Paniagua
 • Aurelio Castro Varela
 • Cristina Alonso Cano (Coordinadora)
 • Cristina Salazar Fornaguera
 • Fernando Hernández Hernández
 • Fernando Herraiz García
 • Joan-Anton Sánchez Valero
 • Juana M. Sancho Gil
 • Judith Arrazola Carballo
 • Pablo Rivera Vargas
 • Raquel Miño Puigcercós
 • Sandra Rodríguez García
 • Sara Carrasco Segovia
 • Xavier Giró Gràcia

Resultats

Miño,R.; Rivera, P.; Alonso, C. (2019). Comunidades virtuales: dinámicas emergentes de participación social y aprendizaje entre los jóvenes. Education in the Knowledge Society, 20, 1-12. doi: 10.14201/eks2019_20_a21

Rivera, P., i Miño, R. (2018). Young people and virtual communities. New ways of learning and of social participation in the digital society. Páginas de Educación, 11(1), 67-82.

Descarregar

Bosco, M.A., Miño-Puigcercós, R., Rivera-Vargas, P., y Alonso-Cano, C. (2016). Comunidades Virtuales, jóvenes y aprendizaje. La complejidad de una categorización. Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, 7(2), 25-37.

Descarregar

Rivera, P., Alonso, C., Bosco, A., Miño, R., Sánchez, J. A. (2016) Cartografiando la participación de los jóvenes españoles en comunidades virtuales. Complejidades y vaivenes metodológicos. XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía. Madrid (España), 28-30 de Junio.

Salazar, C., Carrasco, S., Castro, A., Herraiz, F. (2016). Explorando la participación de jóvenes en comunidades virtuales. La cartografía como recurso metodológico visual. XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía. Madrid (España) 28 -30 de Junio.

Descarregar

Carrasco, S., Salazar, C., Alonso,C.(2016) Cartography Of Virtual Youth Communities As Learning And Knowledge Production Environments. ECER 2016. Dublin (Irlanda), 22-26 de Junio.

Rivera, P.; Miño-Puigcercós, R.; Castro, A.; Sanchez-Valero, J.A. (2016). Virtual Youth Communities: make visible their learning and knowledge. ECER 2016. Dublin (Irlanda), 22-26 de Junio.

Alonso Cano, C. (coord) (2017). Comunidades Virtuales de Jóvenes: Hacer visibles sus aprendizajes y saberes. Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud.

Descarregar

Rivera, P., Miño,R. y Carrasco, S. (2016). Comunidades virtuales: posibles espacios de visibilización y participación social para los jóvenes. II Congreso Español de Sociología. Grandes trasformaciones sociales, nuevos desafíos para la Sociología. Gijón (España), 1 y 2 de julio.