Exploring and Educating Cultural Literacy Through Art (EXPECT_Art)

Exploring and Educating Cultural Literacy Through Art

Projecte 101132662 / HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07. 1 de gener de 2024 – 31 de desembre de 2026

El projecte de recerca EXPECT_Art té per objectiu millorar el reconeixement de la diversitat cultural i promoure l’alfabetització cultural en relació amb les expressions culturals de grups minoritaris. Mentre que els enfocaments existents d’alfabetització cultural estan impulsats predominantment per la cultura hegemònica, el projecte va més enllà de l’estat de l’art desenvolupant un enfocament crític de l’alfabetització cultural. Per tant, el projecte produirà coneixement sobre com enfortir l’alfabetització cultural a través de les arts a l’educació, incloent les millors pràctiques sobre com integrar-la encara més tant en entorns formals com no formals.

L’objectiu general del projecte és identificar les barreres actuals i potencials per promoure l’alfabetització cultural crítica a través de l’educació artística, l’educació a través de les arts i els usos de les arts a l’educació dins i entre diferents contextos educatius a Europa. És així com es poden generar i activar coneixements sobre les formes de millora de l’alfabetització cultural crítica. En més detall, els objectius del projecte són els següents:

 1. Identificació de les mesures existents i les barreres per a l’alfabetització cultural crítica a l’educació artística, l’educació a través de les arts i els usos de les arts a l’educació a nivell nacional i local. Tot això, a través de l’anàlisi de dades secundàries i l’estudi de les pràctiques existents mitjançant treball de camp.
 2. Exploració de l’impacte i els potencials de la descolonització de l’educació artística, l’educació a través de les arts i els usos de les arts a l’educació per fomentar l’alfabetització cultural crítica. Això es durà a terme mitjançant la realització d’estudis de cas a escoles i comunitats locals a sis països aplicant l’etnografia crítica i la recerca basada en la comunitat (CBR).
 3. Desenvolupament i difusió mitjançant intervencions i formats de taller per millorar l’alfabetització cultural crítica a través de l’educació artística formal i informal.

En assolir aquests objectius, l’ambició del projecte és donar suport a la cohesió social de les societats europees promovent l’alfabetització cultural crítica entre nens i nenes, joves i persones adultes a través d’una descolonització de l’educació artística, l’educació a través de les arts i els usos de les arts en entorns educatius formals i informals dins de les escoles i en la interacció entre les escoles i les comunitats locals.

Investigadors

 • Aurelio Castro (IP)
 • Laura Malinverni
 • Fernando Hernández
 • Sandra Soler
 • Ramón Parramón
 • Joan Miquel Porquer
 • Fernando Herraiz
 • Xavier Giró Gràcia
 • Juana M. Sancho Gil