La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat

Investigació sobre les evidències d’aprenentatge vinculades a les competències visual i digital, de creativitat, col·laboració i autoreflexió dels estudiants a partir de la generació d’ objectes visuals digitals dins d’un procés d’avaluació formativa. REDICE16-16010

Preguntes de partida

Aquesta recerca es vincula amb la trajectòria del grup d’innovació docent Indaga-t i tracta de respondre a les següents preguntes:

 1. Què caracteritza (què aporta i quines tensions genera) la implementació de la filosofia DIY als graus de Pedagogia, Educació Social, Mestre d’educació infantil i primària i Belles Arts des de les aportacions del professorat i els estudiants participants.
 2. Quines evidències aporten els objectes visuals digitals generats pels estudiants en dos cursos acadèmics en relació a l’aprenentatge de les competències digitals i visuals, de col·laboració, creatives i d’autoreflexió.
 3. Què aporten les evidències analitzades sobre l’aprendre dels docents que participen la recerca i quina repercussió té en la seva interpretació i millora de les relacions pedagògiques .
 4. Què ens permeten conèixer els objectes visuals digitals sobre com els estudiants aprenen a un món canviant i complex.

Pensem que donar resposta a aquestes qüestions des d’un procés d’investigació pot contribuir a:

 • Assolir un major nivell de coherència, al fonamentar les propostes d’innovació docent en la recerca, a la formació dels graus i assignatures en les que participa el professorat del grup Indaga-t.
 • Poder compartir i estendre aquesta relació entre innovació i recerca als contextos de formació del professorat universitària en el que intervenim.
 • Desenvolupar propostes formatives que incloguin aquestes evidències i desenvolupar sistemes avaluatius complexos i participatius que tinguin en compte els bagatges, les fites i les estratègies d’aprenentatge que porten els estudiants.
 • Avançar en el que és el primer objectiu del grup Indaga-t: Contribuir a formar graduats universitaris amb un alt grau d’autonomia intel·lectual, capacitat per treballar en equip i en xarxes col·laboratives, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida personal i professional.

Tot això amb el propòsit d’oferir als docents i als estudiants, evidències basades en la recerca que afavoreixen la importància de generar experiències de formació en les que crear, aprendre i compartir els recorreguts d’aprenentatge de forma col·laborativa tingui un paper fonamental.

La nostra finalitat última és esbrinar, partint de la recerca sobre les aportacions de la filosofia DIY a la docència i l’aprenentatge a la universitat, com aquesta pot contribuir a l’autoria, la competència digital, la creativitat i l’aprenentatge permanent dels estudiants i docents. Sobre tot tenint en compte que aquesta filosofia possibilita el desenvolupament tres de les competències transversals a desenvolupar als estudis que ofereix la UB.

Objectius

 1. Donar compte dels processos d’innovació vinculats als projectes DIYLab (543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP) i DIYUni (2014PID-UB/075) a partir de l’anàlisi sistemàtic de les evidències generades en dues fases d’aquests projectes.
 2. Desenvolupar, aplicar i validar una estratègia d’anàlisi dels objectes visuals digitals generats pels estudiants en dues fases dels projectes d’innovació.
 3. Donar compte dels processos i contribucions dels projectes d’innovació docent a partir de l’anàlisi sistemàtic de la presa de decisions dels docents participants en les respostes als qüestionaris de seguiment.
 4. Contrastar els processos i resultats dels projectes a partir de l’anàlisi de contingut de les aportacions dels estudiants en grups de discussió.
 5. Triangular els processos i resultats dels projectes derivats de la recerca a partir del contrast entre els resultats de les tres fonts d’evidències indicats als objectius 2, 3 i 4.
 6. Generar aportacions pedagògiques i per a la formació del professorat universitari a partir de les contribucions i tensions que es deriven de portar la filosofia DIY a la docència universitària.
 7. Contribuir a la formació del professorat universitari que participa al projecte per mitjà de la vinculació entre les seves activitats docents i investigadores.
 8. Contribuir amb un pla de difusió a la divulgació dels processos i contribucions derivades de la recerca.

Desenvolupament del projecte

 1. Primera fase del projecte de recerca (setembre-octubre 2016): Entrevistes amb el professorat per validar i completar el resultats de la rúbrica. Introducció de millores. Presentació d’una comunicació al congrés ECER2016 sobre la innovació que dóna peu a la recerca (agost).
 2. Anàlisi dels OVD (setembre- desembre 2016). Aplicació de la rúbrica als 76 objectes visuals digitals continguts en el DIYHub (http://hub.diylab.eu/author/ub/).Validació del procés amb el professorat del grup Indaga-t. Escriptura d’un article sobre el plantejament, el procés i resultats de l’anàlisi.
 3. Segona fase d’implementació i de recull d’evidències (2a) (febrer 2017-juny 2017) Implementació de la filosofia DIY a 10 assignatures dels graus de Pedagogia, Educació Social, Professorat d’Educació Infantil i Primària i Belles Arts. Incorporació de les aportacions derivades de la primera fase.
 4. Segona fase d’implementació i de recull d’evidències (2b) : (juny-juliol, 2017). El professorat respon a un qüestionari en el que ha de donar compte de les seves decisions i actuacions a l’implementar la filosofia DIY i els canvis introduïts respecte a la primera fase. Es fa un anàlisi de contingut temàtic. Presentació d’una comunicació al congrés ECER2017.
 5. Segona fase d’implementació i de recull d’evidències (2c) : (juny, 2017). Es porta a terme un grup de discussió amb vuit estudiants dels quatre ensenyaments per recollir les seves experiències i valoracions sobre el procés d’implementació. Es fa un anàlisi de contingut temàtic. D’aquest anàlisi i del de la fase anterior es fa un article per a REIRE.
 6. Segona generació d’evidències i anàlisi dels OVD (setembre-novembre,2017). Aplicació de la rúbrica als objectes visuals digitals generats a l’aplicació de la filosofia DIY al segon quadrimestre del curso 2106-17. Introducció d’ajustaments en el procés implementació de DIYUni.
 7. Comparativa entre els dos anàlisis d’evidències (desembre 2017-febrer, 2018). Com a resultat s’escriu un article per a una revista que pot ser Journal of Educational Technology Research and Development o International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. Proposta de comunicació per a ECER2018.
 8. Triangulació del resultats de l’anàlisi amb el professorat i dos grups d’estudiants (març-abril 2018). Presentació d’una comunicació a AERA2018.