La formació a la Xarxa de Competències Bàsiques: avaluació de les concepcions, tensions i aportacions per a la transformació de l’Escola

Elaboració de materials pel seguiment de les innovacions educatives als centres de primària i secundaria.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. ED-2018-1215

Context de la recerca

La Xarxa de Competències Bàsiques és una iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que té una trajectòria de 17 anys. Les seves finalitats prioritàries són: 1) Promoure la creació d’espais pedagògics en els centres per enfortir els equips docents; 2) Fomentar l’intercanvi d’experiències i la creació de sabers compartits, i 3) Compartir una modalitat de formació docent entre iguals i en xarxa per millorar els aprenentatges de l’alumnat.

La previsió de participació a la Xarxa per al curs 2018-19 és de 550 centres públics de primària i secundària. Això significa la implicació de més de 5.000 docents de diferents territoris de Catalunya. En aquest procés, i formant part del grup d’experts que col·labora amb l’equip assessor de la Xarxa, està involucrat l’IP d’aquesta proposta de recerca.

A la Xarxa, des de 2015 i sota el títol “El treball per projectes: aprenentatge autèntic”, el focus de la formació, l’intercanvi entre el professorat i la millora dels aprenentatges dels alumnes ha girat al voltant d’afavorir l’ensenyar i aprendre de manera globalitzada i en col·laboració.

Hipòtesi

El model formatiu de la Xarxa de Competències Bàsiques i la seva opció per ensenyar i aprendre de manera globalitzada genera canvis en les concepcions i les pràctiques del professorat i els estudiants sobre els coneixements, el currículum, l’avaluació, les relacions, els dins i el fora dels centres, i l’organització del temps i dels espais que contribueixen a la transformació de la vida dels centres.

Objectius del projecte

 1. Establir una experiència de col·laboració entre l’equip assessor de la Xarxa de Competències Bàsiques, el professorat que hi participa i el grup que desenvolupa la recerca, amb la finalitat de generar coneixements que possibilitin valorar i expandir les finalitats de la Xarxa.
 2. Avaluar el model formatiu de la Xarxa, com a marc dels processos de transformació que s’intenten impulsar a les escoles i centres de Catalunya.
 3. Generar evidències que permetin valorar les aportacions i tensions que ensenyar i aprendre de manera globalitzada té en la vida dels centres i els processos d’aprenentatge dels estudiants.
 4. Detectar les concepcions del professorat al voltant d’ensenyar i aprendre de manera globalitzada, i establir possibles relacions amb la seva disponibilitat per a la transformació de les relacions pedagògiques dels centres.
 5. Detectar com els docents, els estudiants i les famílies experimenten els canvis que es generen a partir de l’aprendre de manera globalitzada.
 6. Realitzar sis estudis de cas, que permetin explorar en profunditat els moviments en els centres en relació als coneixements, el currículum, les relacions, l’organització dels temps i dels espais, els transits entre el dins i el fora del centre i l’avaluació.
 7. Valorar els efectes de l’aprendre de manera globalitzada en la implicació dels estudiants i en la inclusió de les diferències.
 8. Contribuir a que la pràctica del professorat estigui fonamentada en les evidències que es deriven de la recerca.
 9. Implicar als diferents col·lectius de la comunitat educativa (docents, estudiants, famílies, coordinadors de formació, agents socials…) en un procés de transformació de l’Escola.
 10. Fer un retorn als centres i al docents integrants de la Xarxa els resultats de la recerca, de manera que tinguin evidències per continuar el procés de transformació en el que es troben immersos.
 11. Divulgar el procés i resultats de la recerca en diferents esdeveniments i publicacions, de manera que puguin beneficiar a la comunitat educativa.

Preguntes sobre què volem conèixer

 • Com avaluar el model formatiu de la Xarxa per obtenir evidències sobre els seus efectes per a la transformació de les escoles i centres de Catalunya?
 • Com seguir i avaluar el trànsit del professorat a una perspectiva d’ensenyar i aprendre globalitzada, que qüestiona la gramàtica de l’Escola (Tyack i Tobin, 1994) i les seves concepcions?
 • Com s’apropia (adapta, transforma, resisteix i/o expandeix) el professorat la perspectiva globalitzada en relació amb les seves trajectòries i les cultures de cada centre?
 • En quina mesura la perspectiva globalitzada afavoreix el compartir del professorat i l’aprendre amb sentit dels estudiants?
 • En quins aspectes la perspectiva globalitzada contribueix a la transformació dels centres?
 • Quins beneficis educatius i socials (en termes d’inclusió i autoria dels estudiants, clima de centre, col·laboració amb diferents col·lectius) aporta l’adopció de l’aprendre de manera globalitzada?
 • Com generar estratègies que possibilitin avaluar de manera formativa les qüestions que es relacionen amb les preguntes anteriors?
 • Com transferir a la comunitat educativa els processos i resultats derivats d’aquest procés de formació, desenvolupament i transformació?

Resultats

Sancho, J.M. & Hernández, F. (2021). When to write is to analyze in ethnographic inquiry. ECER2020, Ginebra, 6 a 9 de septiembre.