La mediació del professorat en la incorporació de les analítiques d’aprenentatge i la intel·ligència artificial en l’educació secundària obligatòria: evidències, estratègies i pràctiques per a la personalització de l’educació (MedIAP)

Convocatòria de subvencions a projectes de recerca educativa en nivells no universitaris durant el període 2023-2026 (EDU/2903/2023). Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Referència: EDU145/23/000004

El projecte de recerca té per objectiu analitzar les percepcions, coneixements i usos de les analítiques d’aprenentatge (AA) i la intel·ligència artificial (IA) per a la personalització de l’aprenentatge en l’educació secundària obligatòria (ESO) a Catalunya, així com dissenyar un protocol d’implementació i avaluació per a la seva introducció a les aules amb la mediació del professorat.

Objectius generals

  1. Indagar com es perceben i s’utilitzen la intel·ligència artificial i les analítiques d’aprenentatge per part del professorat i l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria.
  2. Proporcionar evidències que contribueixin al disseny i implementació de la IA i les AA als centres de secundària de Catalunya.

Metodologia

Es parteix d’una revisió sistemàtica de literatura configurativa per identificar els contextos, mecanismes i resultats de diferents tipus d’intervencions amb les AA i la IA a l’ESO, que es complementarà amb una metaanàlisi a partir d’una submostra de recerques empíriques quantitatives. Seguidament, es desenvoluparan 6 estudis de cas en centres amb diferents contextos escolars per explorar com, sota quines circumstàncies i per a qui funcionen les intervencions amb aquestes tecnologies. Els estudis de cas seguiran un disseny de mètodes mixtes i combinarà entrevistes en profunditat a equips directius i coordinacions TIC amb enquestes i grups de discussió amb alumnat i professorat.

Resultats

Els resultats de la recerca permetran millorar la comprensió sobre la implementació de les AA i la IA a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). També permetran copsar els factors que faciliten o dificulten la seva posada en pràctica. A partir de les evidències obtingudes, es dissenyarà un protocol d’implementació i avaluació per incorporar les AA i la IA als centres de secundària.

Equip de recerca

  • Lluis Parcerisa Marmi (IP)
  • Carles Lindín Soriano (IP)
  • Cristina Alonso Cano
  • Diego Calderón Garrido
  • Judith Jacovkis Halperin
  • Raquel Miño
  • Joan-Anton Sánchez i Valero
  • Pablo Rivera-Vargas