Migrant Children’s Integration and Education in Europe

Approaches, Methodologies and Policies

El procés d’acollida d’infants i jovent migrant a les societats europees situa el sistema educatiu com un dels recursos més importants i poderosos per afavorir la seva participació i inclusió a les societats d’acollida. Aquest procés és multidimensional i implica diferents actors (nens, nenes i joves migrants i les seves famílies, escoles, professors i companys, membres de la comunitat local, etc.) i funciona de diferents maneres en una escala que va des de l’assimilació unidireccional fins a la integració i inclusió bidireccionals. Quan es discuteix la integració de nens, nenes i joves migrants, cal tenir en compte que no formen un grup social homogeni. Més aviat, es diversifiquen en termes d’experiències passades, situacions presents i aspiracions futures. Es diferencien pel que fa al seu estatus jurídic, ja que aquest grup inclou migrants econòmics, infants refugiats, sol·licitants d’asil i migrants irregulars i sense papers. A més, tenen diferents orígens culturals i lingüístics, pertanyen a grups ètnics diferents i difereixen en termes de gènere, edat, estat socioeconòmic, capital cultural i social, etc. L’heterogeneïtat dels nens i nenes migrants com a grup social implica que la seva integració social s’ha d’entendre com un fenomen interseccional.

Els capítols d’aquest llibre presten atenció a com abordem qüestions relacionades amb la integració i inclusió de nens, nenes i joves migrants, com investiguem els problemes, quins camins epistemològics seguim, quins instruments metodològics usem, els enfocaments que fem servir i, en conseqüència, com es reflecteixen els resultats de la investigació en les polítiques adoptades a nivell nacional i comunitari, i com poden contribuir a millorar la vida quotidiana a les escoles.

Editors

Barbara Gornik

Mateja Sedmak

Fernando Hernández-Hernández

Juana María Sancho-Gil

Editorial Octaedro, 2021

ISBN 9788418615375

Descarregar