Una pedagogía desobediente

Aquest llibre recull una trama d’històries on compartim els nostres sabers i experiències en educació infantil, primària, secundària i universitària. En aquestes històries trenem allò que pot ser una pedagogia desobedient. La noció de pedagogia desobedient es relaciona amb un ethos pedagògic que no anticipa ni determina un subjecte ontològic o epistemològic prescrit (el docent o l’aprenent). Com Dennis Atkinson, no pensem la praxi de la desobediència en el sentit de ser incòmode o rebel simplement perquè sí, sinó en termes de possibilitar un esdeveniment que, en incomplir amb allò preestablert, obri noves formes de pensar, actuar i aprendre.

El llibre, a més, ofereix una visió no normativa i genealògica del que pot ser aprendre i ensenyar de manera globalitzada i relacional. Per això compartim el sentit d’aprendre que ens guia i què pot ser i fer un projecte d’indagació. A això afegim aportacions de vida de l’aula que qüestionen dicotomies, plantegen interrogants, vinculen conceptes i no eludeixen desafiaments i tensions. Al rerefons, la noció de desobediència aporta una invitació a qüestionar el que ja sabem, pensar sobre les inèrcies que arrosseguem, plantejar-nos el que volem conservar i projectar el que pot venir.

Coordinadors

Fernando Hernández-Hernández

Marisol Anguita

Octaedro, 2023

ISBN: 9788419690791

Comprar