Vivir y aprender con nuevos alfabetismos dentro y fuera de la escuela secundaria: aportaciones para reducir el abandono, la exclusión y la desafección escolar de los jóvenes

Ministerio de Economía y Competitividad. EDU2011-24122. 2012–2014

Objectius i rellevància del projecte

El projecte tracta de generar coneixement i alternatives a l’actual situació de l’escola secundària, a partir d’indagar sobre les estratègies que els joves que estan finalitzant aquesta etapa educativa utilitzen per aprendre dins i fora de l’escola. La finalitat és oferir alternatives que ajudin a afrontar “L’alienació, apatia, desafecció, avorriment i aprensió, que manifesten els adolescents (…) i que suggereixen que l’escola està fallant en reconèixer la identitat individual i les necessitats dels estudiants, i en facilitar-los una oportunitat positiva i motivadora per aprendre “(Birbili, 2005: 313). A partir d’aquí, els objectius específics de la investigació són els següents:

 1. Contribuir a disminuir la desafecció dels joves respecte a la seva relació amb l’escola secundària i l’abandonament dels seus estudis.
 2. Dur a terme una anàlisi crítica del discurs sobre les produccions relacionades amb l’aprenentatge dels joves en la legislació espanyola des de l’aprovació de la LOGSE, en les propostes pedagògiques (llibres de text i materials curriculars) i en els treballs d’especialistes sobre aprenentatge de els joves.
 3. Realitzar un estat de la qüestió actualitzada del coneixement acumulat des dels anys 1990 sobre com els joves poden aprendre (millor) de manera comprensiva (i amb més sentit).
 4. Dur a terme una sèrie d’estudis etnogràfics sobre els sentits que donen a l’aprenentatge dins i fora de l’escola, amb cinc grups de joves (de cinc IES) que es troben en l’últim any de l’educació secundària.
 5. Revelar el paper dels alfabetismes múltiples en les maneres d’aprendre dels joves dins i fora de l’escola.
 6. Realitzar aportacions derivades del que significa realitzar investigació ‘amb’ joves per generar pràctiques de col·laboració a les escoles.
 7. Contribuir al costat de diferents grups de professors, i mitjançant la investigació en l’acció, a generar coneixement i alternatives a les pràctiques dominants sobre l’ensenyament i l’aprenentatge basades en la reproducció.
 8. Divulgar a la comunitat educativa els resultats obtinguts de l’encreuament d’evidències dels diferents estudis del projecte, de manera que es contribueixi al fet que els joves trobin en l’escola un lloc que respongui a la seva necessitat d’aprendre amb sentit.

Aquesta investigació aporta les següents novetats:

 1. L’originalitat de la hipòtesi de la que parteix. Hi ha una desconnexió entre el que l’escola considera que és aprendre i com els joves aprenen fora de l’escola, quan construeixen comunitats d’intercanvi amb els seus col·legues i utilitzen els nous alfabetismes, que si bé es pot trobar en estudis d’altres països, resulta una novetat en el cas espanyol.
 2. Prestar atenció a com es relacionen amb els aprenentatges tant els joves que es troben en situació de ‘fracàs’ com d’’èxit’ escolar, ja que aquests últims no solen ser el centre d’atenció de les investigacions.
 3. Realitzar una investigació no ‘sobre’ joves sinó ‘amb’ joves, vinculant-la als processos formatius de l’escola en la realització del projecte de recerca de 4t d’ESO, el que permet incidir en la dinàmica dels centres.
 4. Contrastar les maneres d’aprenentatge i la relació amb els alfabetismes múltiples dins i fora de l’escola, suposa una ampliació de com s’aborda aquesta relació que sol restringir-se a només un d’aquests escenaris.
 5. Implicar el professorat en la investigació per a construir amb ells alternatives al problema objecte d’estudi.
 6. La metodologia adoptada, la qual des d’una aproximació ‘multimètode’ permet representar el problema objecte d’estudi des de la seva complexitat.
 7. El fet que el coneixement generat per la investigació no pretén acabar només en publicacions i presentacions a congressos, sinó que es plantegi contribuir a la formació dels docents i a construir una nova narrativa per a l’educació secundària, de manera que permeti que tots els estudiants trobin en ella el seu lloc per aprendre.

Equip del projecte

 • Adriana Ornellas
 • Alfred Porres Pla
 • Enrico Beccari
 • Fernando Hernández-Hernández (coordinador)
 • Joan-Anton Sánchez Valero
 • Juana M. Sancho Gil
 • Paulo Padilla Petry
 • Rachel Fendler
 • Xavier Giró Gràcia
 • Maria Domingo Coscollola
 • Raquel Miño

Col·laboradors

 • Mari Bajo
 • María José de Molina
 • Rocío Héndez
 • Jorge Negrete
 • M. Pietat Horta
 • Fernanda Fauth
 • Carme Rosado

Escoles col·laboradores

Resultats

Articles

Fendler, R. i Miño, R. (2015). New learning imaginaries: Youth perspectives on learning in and outside school. IJREE – International Journal for Research on Extended Education, 2 (3), 23-35.

Hernández-Hernández, F., Sancho, J. M. (2015). A learning process within an education research group: an approach to learning qualitative research methods. International Journal of Social Research Methodology, 18(6), 651-667. DOI: 10.1080/13645579.2015.1049468

Miño-Puigcercós, R. & Sancho-Gil, J. M. (2015). Learning by using digital media in and out of school. Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning, Vol 11.-issue 1.

Hernández-Hernández, F. (2015). Aprender dentro y fuera de los centros de Secundaria. Cuadernos de Pedagogía, 453, 50 – 53.

Fendler, R. y Miño, R. (2015). Más allá de las aulas: aprender en una sociedad cambiante. Cuadernos de Pedagogía, 453, 54-57.

Domingo, M. y Hernández-Hernández, F. (2015). Indagar en compañía. Cuadernos de Pedagogía, 453, 58-61.

Ornellas, A. y Sancho. J. M. (2015). Múltiples alfabetismos en la sociedad contemporánea. Cuadernos de Pedagogía, 453, 62 – 65.

Miño, R. y Padilla-Pertry, P. (2015). Lo que nos muestran los jóvenes. Cuadernos de Pedagogía, 453, 66-69.

Sánchez, J. A., Giró, X. y Fendler, R. (2015). Una oportunidad para los que no cumplen las expectativas. Cuadernos de Pedagogía, 453, 70-73.

Ornellas, A. y Hernández-Hernández, F. (2015). Investigar para mejorar la práctica docente. Cuadernos de Pedagogía, 453, 74-77.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2015). La visión de los docentes sobre el aprendizaje de los jóvenes. Cuadernos de Pedagogía, 453, 78- 81.

Hernández-Hernández, F. (2015). La necesidad de otra Educación Secundaria. Cuadernos de Pedagogía, 453, 82-85.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2015). Para saber más. Cuadernos de Pedagogía, 453, 86-88.

Sancho, J. M. (2013). De geração Einstein a geração estúpida. Pátio. Ensino Médio Profissional e Tecnológico, 18, 6-9.

Sancho, J. M. (2014). ¿Son más listos o más estúpidos? ¿Dónde está la educación? Hachetetepé, 9, 71-80.

Sancho, J. M. y Ornellas, A. (2014). Growing and learning in multidimensional surroundings. Connecting inside and outside school experiences. REM – Research on Education and Media, VI(2), 47-58.

Domingo, M., Sánchez, J.A. & Sancho, J.M. (2014). Investigar con y sobre los jóvenes colaborando y educando. Comunicar, 42, 157-164. (DOI: 10.3916/C42-2014-15).

Domingo, M., Sánchez, J.A. & Sancho, J.M. (2014). Researching on and with Young People: Collaborating and Educating. Comunicar, 42, 157-164. (DOI: 10.3916/C42-2014-15).

Sancho, J. M. (2013). Mochila digital al pasado. _Cuadernos de Pedagogía_, 432, 74-77.

Juana M. Sancho y Fernando Hernández-Hernández (2013). Developing Autobiographical Accounts as a Starting Point in Research. _European Educational Research Journal_, 12(3), 342-353.

Fendler, R. (2013). Becoming-learner: coordinates for mapping the space and subject of nomadic pedagogy. Qualitative Inquiry 19 (10): in press.

Conferències convidades

Sancho, J. M. (2015). De consumidores a prosumidores. Implicaciones de la cultura digital en la educación artística. I Congreso internacional de educación artística y cultura visual. Lima 11-13 de febrero.

Hernández Hernández, Fernando y Sancho Gil, J. M. (2015). La función educativa en la época actual: el papel de las ‘voces‘ y la cultura digital para favorecer la convivencia, la participación y el trabajo con el alumnado. Arte, Tecnología e Innovación en la Educación. Espacio Telefónica. Perú, 10 de febrero.

Ornellas, A. (2014). Una investigación etnográfica en torno a las experiencias de los jóvenes de aprender dentro y fuera de la escuela secundaria con múltiples alfabetismos y tecnologías digitales. Universidad de la República. Montevideo (Uruguay), 25 de junio de 2014.

Sancho, J. M. (2013). La fugacidad de las políticas la inercia de las prácticas: La educación y las tecnologías de la información y la comunicación. II Seminário aulas conectadas: Innovação curricular e aprendizagem colaborativa no ensino básico. Santa Catarina (Brasil), 29-31 de octubre.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2014). Taking Risks in Qualitative Methods. QUEST- Qualitative Expertise at Southampton University Seminars. National Centre for Research Methods University of Southampton, June 30th.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2014). Social Situation & Educational Problems in Spain. Máster Kindheits -und Jugendforschung- Frühkindliche Bildung und Jugendbildung (Infancia –e investigación sobre la juventud- educación de la primera infancia y de los jóvenes). Ludwig Maximilians Univertität München (Alemania), 15 de abril.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2014). Educational System in Spain. Master in Educational Systems and Achievements (Learning Sciences). Ludwig Maximilians Univertität München (Alemania), 12 de abril.

Hernández-Hernández, F. y Sancho. J. M. (2014). Researching to succeed, researching to understand and transform. The importance of ontological, epistemological and political positioning. Doctoral Training Program in the Learning Sciences. Ludwig Maximilians Univertität München (Alemania), 29 de abril.

Ornellas, A. (2014). Una investigación etnográfica en torno a las experiencias de los jóvenes de aprender dentro y fuera de la escuela secundaria con múltiples alfabetismos y tecnologías digitales. Montevideo (Uruguay), 25 de junio de 2014.

Sancho, J. M. (2012). ¿Analógicos dentro, digitales fuera? La educación de los jóvenes en la sociedad digital. _II Foro Mundial De Educación Profesional y Tecnológica._ Florianópolis (Brasil), 28 de mayo y 1 de junio.

Sancho, J. M. (2012). Las TIC y los cambios en la Educación. _Seminario Innovaciones Pedagógicas: Evolución de la innovación en Educación Superior_. Santiago de Chile (Chile), 6 de septiembre.

Sancho, J. M. (2012). Respuestas para pensar. Primer Encuentro Virtual sobre TIC y Enseñanza en el Nivel Superior. Buenos Aires (Argentina), 5 – 9 de noviembre.

Sancho, J, M, Domingo, M., y Hernández-Hernández, F. (2013). Modos de comunicación, expresión y aprendizaje de los jóvenes dentro y fuera de los centros de secundaria. _Seminario de Educación Virtual. Aprendizaje y educación en la sociedad digital_. Barcelona, 21 y 22 de enero.

Sancho, J, M. y Hernández-Hernández, F. (2013). Inside and outside secondary school: continuities and discontinuities of young people learning experiences. _Reti di ricerca, nuove tecnolog__ie e sociologia dell’educazione __Uni__versità de gli Studi de Salerno_. Salerno (Italia) 5 de junio.

Participacions en congressos

Miño, R. (2016). What does learning mean, today? A sociocultural approach to youth learning practices across contexts. Vancouver, 13-15 de juliol de 2016.

Miño, R. (2016). Photographing, drawing, mapping, editing and talking. A participatory ethnographic case with young people about learning experiences among contexts. Toronto, 11-13 de maig de 2016.

Miño, R. (2015). Youth learning cultures in and out-of-school. Cross Media Users and Uses: Methodological and theoretical approaches. Copenhagen, 6-8 de maig de 2015.

Sancho-Gil, J. M., Hernández-Hernández, F. y  Miño-Puigcercós, R. (2015). Mapping out young people learning experiences inside and outside school. The fifth edition of Rethinking Educational Ethnography: Methodological challenges in online and offline Ethnography. Borås (Suecia) 11-12 de junio.

Ornellas, A. y  Sancho-Gil, J. M. (2015). Learning With New Literacies Inside And Outside School. European Conference for Educational Research –ECER 2015. Budapest (Hungría) 8-11  de septiembre.

Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J. M. y Padilla-Petry, P. (2015). Meta-ethnographic Analysis to better understand Youth’s Notions and Experiences of Learning. European Conference for Educational Research –ECER 2015. Budapest (Hungría) 8-11  de septiembre.

Fendler, R. (2015). Tracing the eventful space of learning: In and out of a collaborative ethnography with youth. American Educational Research Association – AERA. Chicago, 16-20April.

Hernández, F.; Miño, R. i Sancho, J.M. (2014). Learning About Learning through an Ethnographic Research with Young People. European Conference on Educational Research (ECER 2014). Porto, 2-5 de setembre de 2014.

Fendler, R. & Hernández, F. (2014). Participatory ethnography. Young people as knowledge creators. Blurring Educational Boundaries: Young People’s Agency in Learning Practices. Barcelona, 6-7 November.

Fendler, R. (2014). Framing, sifting, layering and spiraling: in search of the learning experience(s) generated within a collaborative ethnography with young people. European Conference for Educational Research – ECER. Porto, 2-5 September.

Fendler, R. (2014). Framing, sifting, layering and spiraling: tracingthe learning experience. 10Th Congress of Qualitative Inquiry. Urbana-Champaign, USA, 21-24 May.

Padilla, P. y Sánchez, J.A. (2014, septiembre). Producing Precarity In Spanish Schooling And Generating Alternatives From Ethnographic Research. Comunicación presentada en ECER 2014: Present and Future of Educational Research in Europe. Oporto, Portugal.

Miño, R., Sancho, J. M. y Ornellas, A. (2014). What do we learn about youth learning when we move ICT out-of-focus? Blurring educational boundaries. Young people’s agency in learning practices. International Symposium. Barcelona, 6-7 de noviembre

Ornellas, A., Miño, R., Sancho, J. M. (2014). Researching with students and teachers: tensions and uncertainties. Blurring educational boundaries. Young people’s agency in learning practices. International Symposium. Barcelona, 6-7 de novembre.

Padilla, P. y Sánchez, J.A. (2014). Producing Precarity In Spanish Schooling And Generating Alternatives From Ethnographic Research. European Conference for Educational Research – ECER 2014. Porto (Portugal) 2-5 de septiembre.

Fendler, R.; Sancho Gil, J. M. y Hernández-Hernández, F. (2014). Considering the methodological issues related to studying DIY learning in virtual and blended learning environments. Rethinking Educational Ethnography. Researching on-line communities and interactions. The Fourth Annual Conference. Copenhagen, 3- 4 de junio.

Miño , R. y Sancho, J. M. (2014). Exploring young people learning experiences through visual representations. Between on and offline, in and out school. Rethinking Educational Ethnography. Researching on-line communities and interactions. The Fourth Annual Conference. Copenhagen, 3- 4 de junio.

Hernández-Hernández, F. y Sancho, J. M. (2014). The roles of the virtual on two ethnographic research projects. Rethinking Educational Ethnography. Researching on-line communities and interactions. The Fourth Annual Conference. Copenhagen, 3- 4 de junio.

Sancho, J. M. y Ornellas, A. (2014). Growing and learning in multidimensional surroundings. Open media and young people knowledges and understandings. European Conference for Educational Research –ECER 2014. Porto (Portugal) 2-5 de septiembre.

Hernández, F. y Domingo, M. (2014). Exploring Young People Involvement in an Ethnographic Research. The European Conference on Educational Research, ECER 2014. Oporto, 1-5 de septiembre 2014.

Sancho, J. M., Fendler, R., Domingo, M., y Ornellas, A. (2013). Young People’s Experiences with Digital Technologies in and outside School. The European Conference on Educational Research, ECER 2013. Estambul (Turquía), 10-13 de septiembre.

Hernández, F., Domingo, M., y Miño, R. (2013). In/Out: una investigación etnográfica en torno a cómo los jóvenes se expresan, comunican y aprenden dentro y fuera de la escuela secundaria. III Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Madrid, 3-5 de julio de 2013.

Sancho, J. M.; Ornellas, A.; Sánchez, J. A. (2012) The Need of Linking Learning In and Out School. The European Conference on Educational Research, ECER 2012. Cadiz (España), 18 – 21 de septiembre.

Hernández-Hernández, F., Sancho Gil, J. M. y Fendler, R. (2013). Virtual environments in a multi-sited ethnography. _Rethinking Educational Ethnography Third Annual Conference_. Nápoles (Italia), 6 -7 de junio.

Ornellas, A, Sancho, J.M., Fendler, R. y Giró, X. (2103) La etnografía de una etnografía en el caso de una investigación con jóvenes de secundaria en torno a sus experiencias de aprender dentro y fuera de la escuela. _III Congreso Internacional de Etnografía y Educación_. Madrid, 3-5 de julio.

Fendler, R. (2012). Mapping places of Learning. Space, place and social justice in education. Manchester, 13 de julio.

Fraga, L. & Fender, R. (2012). Research at the Classroom Border: A Literature Review of Ethnographic Inquiry into Young People’s Learning In and Outside School. The European Conference on Educational Research, ECER 2012. Cadiz (España), 18 – 21 de septiembre.

Fender, R. (2013). Becoming a learning group. Observing the role of a community of practice in a collaborative investigation with secondary school students. The European Conference on Educational Research, ECER 2013. Estambul (Turquía), 10-13 de septiembre.

Llibres

Hernández-Hernández, F. (coord) (2017). ¡Y luego dicen que la escuela pública no funciona! Barcelona: Editorial Octaedro. ISBN 978-84-9921-941-7

Actes de congresos

Miño, R. (2014). ¿Nos hemos parado a escuchar? Repensando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la voz de los estudiantes de secundaria. En del Olmo, M. i Osuna, C. (Eds.). ¿Qué tiene que decir la Etnografía sobre el abandono escolar? Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la etnografía de la educación.

Hernández-Hernández, F., Fendler y Sancho, J. M. (2013). Framing multi-sited ethnography as an approach for coping with the complexity of young people’s ways of learning, communicating and expressing themselves in and outside secondary schools. In P. Landri, A. Maccarini & R. De Rosa (eds.), Networked Together: Designing Participatory Research in Online Ethnography (pp. 97- 106). Roma: Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche social.

Ornellas, A., Sancho, J. M. Fendler, R. y Giró, X. (2014). La etnografía de una etnografía en el caso de una investigación con jóvenes de secundaria en torno a sus experiencias de aprender dentro y fuera de la escuela. En A. Díaz de Rada (Comp.), Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la etnografía de la educación. Etnografías de la educación y conceptos de educación (pp. 41 – 47). Madrid: Traficantes de Sueños.

Capítols de llibre

Fendler, R. & Hernández-Hernández, F. (2015). La cultura visual como indagación viva: viendo cómo los jóvenes reflexionan, comparten y narran sus prácticas de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. En, Aguirre, I. (coord.) + q knsmidrs d imgns: Mapeando evaluando la investigación sobre jóvenes productores de cultura visual, pp. 133-150. Pamplona: Pamiela-Edarte (UPNA).

Hernández, F. Domingo, M. y Miño, R. (2014). IN-OUT: Una investigación etnográfica sobre cómo los jóvenes se expresan, comunican y aprenden dentro y fuera de la escuela secundaria. En Héctor Cárcamo (Eds.), Making of… Construciones etnográficas de la educación, 57-64. ISBN: 978-84-96453-86-9. Licencia Creative Commons

Sancho, Juana M.; Domingo, María y Hernández-Hernández, Fernando (2013). Modos de comunicación, expresión y aprendizaje de los jóvenes dentro y fuera de los centros de secundaria. En Rodríguez Illera, J.L. (Comp.) (2013). Aprendizaje y educación en la sociedad digital (pp. 135-147). Barcelona: Universitat de Barcelona. DOI: 10.1344/106.000002060

Sancho, J. M. (2014). Media Education in Spain, En Sandra Assman, Dorothee M. Meister y Anja Pielsticker (Hrsg.), School’s out? Informalle und formalle Medienbildung. (pp. 145 – 149). München: kopaed.

Sancho, J. M. (2014). Los intereses y el diálogo continúan. En M. Lipsman, A. Mansur, H. Roig, C. Lion, Mariana M. (comp) (2014), Homenaje a Edith Litwin (pp. 219-234). Buenos Aires Eudeba. ISBN 978-950-23-2372-5

Treballs de final de màster

2012: (Des) enfocant l’aprenentatge des de l’òptica dels joves. Un estudi de cas sobre experiències d’aprenentatge amb TIC que sintonitzen el dins amb el fora de l’escola secundaria. Autora: Raquel Miño. Tutora: Juana M. Sancho.

2012: De círculos a espirales: Los alfabetismos múltiples en la vida de docentes de educación superior en Colombia. Autora: Norma Rocio Héndez. Tutora: Juana M. Sancho.

2013: La imagen del mundial de selecciones de 2014: representaciones a través de la mirada de los niños. Autora: Fernanda Fauth. Tutora: Juana M. Sancho.

Tesis doctorals

Rachel Fendler. Mapping learning in and outside school. Tracing the pedagogical relationships of a learning community. Supervised by Fernando Hernández-Hernández. Finalization date: March 2015.

Raquel Miño. Trajectòries d’aprenentatge a través de contextos. Dos estudis de cas sobre els trànsits dels joves entre el dins i el fora de l’escola secundària. Dirigida per Juana M. Sancho-Gil i Joan-Anton Sánchez Valero. Data de finalització: Maig de 2017.

Activitats de transferència del coneixement

Blurring educational boundaries. Young people’s agency in learning practice. Barcelona, November 6th – 7th, 2014.