Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: Implicaciones para la innovación y la mejora

Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-67562. 2007-2010

Objectius

En els últims 30 anys, tots els països tecnològicament avançats i pràcticament tots els considerats en vies de desenvolupament, han llançat programes relativament ambiciosos, primer d’informàtica educativa, després de TIC aplicada a l’educació i avui d’e-learning, esperant un alt retorn en termes de millora del rendiment i motivació dels alumnes. No obstant això, els estudis realitzats no han pogut constatar la pretesa transformació i millora de les situacions d’aprenentatge en el context escolar propiciada per les TIC. Des del coneixement disponible sobre el tema, les hipòtesis de partida del projecte són:

 1. Les polítiques d’integració de les TIC en el pla regional, nacional i europeu estan sustentades en visions de la tecnologia, l’organització de l’ensenyament, els processos d’aprenentatge i la formació del professorat que no faciliten la transformació profunda i significativa de l’escola.
 2. Les condicions actuals de funcionament dels centres d’ensenyament (organització, contingut i articulació del currículum, sistemes d’avaluació, provisió del professorat, accés a recursos, disposició del temps i l’espai, oportunitats de desenvolupament professional per al professorat…) constitueixen una font important de dificultats a l’hora d’integrar les TIC de forma innovadora i orientada a la millora.
 3. Els centres d’ensenyament que estan integrant amb èxit les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge — entenent per èxit la millora del rendiment i de la predisposició per aprendre de l’alumnat — són aquells que aconsegueixen posar en qüestió les normes de la “gramàtica” escolar i connectar millor amb els interessos i necessitats educatives de l’alumnat.

El present projecte s’inclou dins del Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas i, en concret, en la linia 5.2 del mateix, dins de l’apartat denominat “Nuevas tecnologías de la información y comunicación y educación a lo largo de la vida. Aprendizaje en contextos virtuales”. Els seus objectius específics són:

 1. Descriure, analitzar i interpretar el sentit educatiu de les polítiques institucionals posades en pràctica a Catalunya destinades a facilitar la incorporació i ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) al sistema escolar en els últims 20 anys i la seva interdependència amb les directrius estales i europees.
 2. Examinar la visió sobre l’educació, les pròpies TIC i el seu ús educatiu que trobem sota aquestes polítiques així com el seu potencial per promoure canvis significatius orientats a la millora en els centres d’ensenyament.
 3. Estudiar la relació de la política d’incorporació i ús de les TIC amb altres iniciatives de política educativa directament relacionades amb la millora i la innovació. Per exemple, amb el programa de mitjans audiovisuals, de llengües estrangeres, mediació de conflictes, convocatòries de projectes d’innovació…
 4. Identificar, analitzar i interpretar el conjunt de factors que configuren les experiències reconegudes com innovadores en l’ús educatiu de les TIC en 4 centres educatius de primària i secundària de Catalunya.
 5. Examinar la visió sobre l’educació i l’ús de les TIC que trobem sota la pràctica dels centres estudiats, així com el seu potencial per promoure canvis significatius en el procés i els resultats de l’aprenentatge dels estudiants.
 6. Contribuir a augmentar el camp de coneixement de la innovació educativa vinculada a l’ús de les TIC mitjançant la divulgació del procés i dels resultats del projecte.

L’originalitat i rellevància dels objectius d’aquest projecte estan en la seva transversalitat en estudiar de forma holística les interconnexions.

Fases

 1. Anàlisi de les polítiques institucionals posades en pràctica en la Comunitat Autònoma de Catalunya destinades a facilitar la incorporació i ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) al sistema escolar en els últims 20 anys, la seva interdependència amb les directrius estatals i europees i la seva sinergia amb altres iniciatives de millora i innovació de l’educació. (Objectius 1, 2, 3).
 2. Realització de 4 estudis de cas (2 a primària i 2 a secundària) per detectar les formes d’apropiació dels discursos oficials a les escoles, o l’elaboració de respostes alternatives, i els discursos que hi estan vinculats. (Objectius 4 i 5).
 3. Divulgació del procés i els resultats del projecte tant en la comunitat científica com en la comunitat pràctica (dissenyadors i implementadors de la política educativa). (Objectiu 6).

Participants

 • Cristina Alonso Cano
 • Juana María Sancho Gil
 • Silvina Carmen Casablancas Villar
 • Joan Anton Sánchez Valero
 • Adriana Ornellas
 • Jörg Müller
 • Xavier Giró Gràcia
 • Alejandra Bosco Paniagua
 • Montserrat Guitert Catasús
 • Teresa Romeu Fontanillas
 • Paulo Padilla Petry
 • Oscar Molto Egea
 • Laura Domingo
 • Karla Alonso
 • Leticia Fraga

Resultats

Seminari TIC en Educació: Polítiques i Pràctiques

Inauguració del seminari i Presentació del procés i els resultats de la recerca
Cristina Alonso Cano, Juana M. Sancho Gil, Joan-Anton Sánchez Valero, Alejandra Bosco.

Diàleg amb els resultats de la recerca, perspectives i propostes
Montse Guitert Catasús, Ramon Barlam, Carmen Alba, Óscar Valiente, Jordi Vivancos.

Estudis de cas

La Mallola (PDF 794KB). Juana M. Sancho (Universitat de Barcelona), Paulo P. Petry (Universitat de Barcelona), Laura Domingo (Universitat de Vic), Jörg Müller (Universitat Oberta de Catalunya), Xavier Giró (Universitat de Barcelona).

Colònia Güell (PDF 1,7MB). Cristina Alonso (Universitat de Barcelona), Joan Anton Sánchez (Universitat de Barcelona), Oscar Moltó (Universitat de Barcelona), Leticia Fraga (Universitat de Barcelona), Karla Alonso (Universitat de Barcelona), Xavier Giró (Universitat de Barcelona).

Jaume I (PDF 383KB). Alejandra Bosco (Universitat Autònoma de Barcelona), Karla Alonso (Universitat de Barcelona), Silvina Casablancas (Universitat de Barcelona), Laura Domingo (Universitat de Vic), Leticia Fraga (Universitat de Barcelona).

Salvador Espriu (PDF 1,1MB). Adriana Ornellas (Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Barcelona), Oscar Molto (Universitat de Barcelona), Montse Guitert (Universitat Oberta de Catalunya), Teresa Romeu (Universitat Oberta de Catalunya), Xavier Giró (Universitat de Barcelona).

Sancho, J. M. y Alonso, C. (Coord.) (2011). Cuatro casos, cuatro historias de uso educativo de las TIC.

Llibres

Sancho, J. M. y Alonso, C. (Coord,). (2012). La fugacidad de las políticas, la inercia de las prácticas. La educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Barcelona: Octaedro.

Capítols de llibre

Sancho, J. M. (en prensa). Del aprendizaje para la reproducción al aprendizaje para la compresión. En R. Roig y C. Lavene (Coord.), La práctica educativa en la sociedad de la información. Innovación a través de la investigación/La pratica educativa nella società dell’informazione. L’innovazione attraverso la ricerca. Alcoy (Alicante): Marfil.

Ornellas, A.; Sánchez, J.A.; Alonso, K. i Moltó, O. (2009). Two decades of ICT Policy in Education. Changing discourses. Changing practices? a Mendez, A.; Solano, A.; Mesa, J. y Mesa, J.A. (comp.) Research, reflections and innovations in integrating ICT in education Vol. 1, (pp. 154-157). Badajoz: Formatex.

Articles

Sancho, J. M. (2008) De TIC a TAC, el difícil tránsito de un vocal. Investigación en la escuela, 64, 19-30.

Sancho, J. M.; Bosco, A. ; Ornellas, A.; Sánchez, J. A.; Alonso, C. (2008) La formación del profesorado en el uso educativo de las TIC: una aproximación desde la política educativa. Praxis Educativa, 12, 10-22.

Sancho, J. M. (2009). ¿Qué educación, qué escuela para el futuro próximo? Educatio Siglo XXI, 27(2), 13-32.

Moltó, O.; Domingo, L.; Sancho, J. M. (2009). Digital Learning, Analogical Schools. The International Journal of Learning, 16(11), 293-304.

Sancho, J. M.; Correa, J. M. Cambio y continuidad en sistemas educativos en transformación (PDF 2,1MB). Revista de Educación, 352. Mayo-Agosto 2010, pp. 17-21.

Alonso, C.; Casablancas, S.; Domingo, L.; Guitert, M.; Moltó, O.; Sánchez, J. A.; Sancho, J. M. De las propuestas de la Administración a las prácticas del aula. (PDF 744KB). (Enllaç alternatiu) Revista de Educación, 352. Mayo-Agosto 2010, pp. 53-76.

Articles de divulgación

Mendonça, G.; Casanova, J.; Kaschny, M. (2009). Tecnologias digitais, formação de professores e contextos escolares: novos desafios, velhos problemas. Entrevista com a Professora Doutora Juana María Sancho. Revista Linhas. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, 10/2, 3 – 14.

Conferències convidades

Sancho. J. M. (2008) De Tecnologías de la Información y la Comunicación a Tecnologías de la Educación: componentes de un camino incierto (PDF, 166KB). VIII Congresso Nacional De Educação Da PUCPR – EDUCERE. III Congresso Ibero– Americano Sobre Violências Nas Escolas – CIAVE. Curitiba (Brasil), 6-9 de octubre.

Alonso, C. (2009) Aprendizes na cultura analógica, agora educadores na cultura digital: da mente letrada à mente virtual. Educador 16º Congresso Internacional de Educaçao. Entre raízes e sonhos: o desafio urgente da qualidade. Sao Paulo (Brasil), 13-16 mayo.

Sancho. J. M. (2009). El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Innovación Educativa. Un punto de vista crítico. I Simposio Internacional sobre Buenas Prácticas Educativas. Cáceres 29-30 de octubre. Vídeo de la presentación: 1, 2, 3, 4, 5.

Sancho. J. M. (2009). Escuela 2.0: ¿algo más que una etiqueta? Notas para una discusión educativa. XVIII Jornadas Internacionales Universitarias de Tecnología Educativa. Gandía (Valencia), 9-10 de septiembre.

Sancho. J. M. (2010). En siete minutos: siete bases para la formación del profesorado en TIC. Congreso DIM-AULATIC-2. Barcelona, 19 de marzo.

Comunicacions i pósters

Alonso, C.; Sánchez, J. A; Bosco, A; Sancho, J. M.; Ornellas, A (2008). When ICT policy in education does not have the power of transforming schools. The European Conference on Educational Research (ECER 2008). Gotemburgo (Suecia), 10-12 de septiembre.

Ornellas, A.; Sánchez, J. A.; Alonso, K. y Molto, O. (2009), Two decades of ICT Policy in Education. Changing discourses. Changing practices? M-ICTE 2009. V International Conference on Multimedia and Information and Comunication Technologies in Education. Lisboa (Portugal), 22-24 de abril.

Alonso, C.; Domingo, L.; Fraga, L.; Moltó, O.; Sancho, J. M. (2009). Digital Learning, analogical schools. 16th International Learning Conference. Barcelona, 1-4 de julio.

Sancho, J. M.; Domingo, L.; Müller, J.; Padilla, P. P. (2009). Promoting digital competence in secondary education: Insights from a case study. The European Conference on Educational Research (ECER 2009). Viena (Austria), 28-30 de septiembre.

Sancho, J. M.; Casablancas, S.; Romeu, T.; Moltó, O.; Müller, J.; Petry, P. P. (2009). Technology- Enhanced Learning in Action: Institutional Dimensions and Issues. The European Conference on Educational Research (ECER 2009). Viena (Austria), 28-30 de septiembre. Comunicación que forma parte de simposio: Technology Enhanced Learning: Problems and Promises. Coordinado por: Dr. Karl Steffens. University of Cologne (Alemania).

Domingo, L. (2009). Presentació de la comunicació Methodologies with ICT support in Rural Schools. A Case Study. New Researchers Pre-Conference ECER 2009. Universität Wien Friday, 25 september 2009.

Sancho, J. M.; Sánchez, J. A.; Domingo, L.; Moltó, Romeu, T. (2010). Analogical in, Digital out: students’ perspectives about the use of ICT in the teaching and learning processes. The European Conference on Educatioonal Research (ECER 2010). Helsinki (Finland), 25-27 de agosto.

Sancho, J. M.; Alonso, C.; Guitert, M.; Ornellas, A. (2010). Is technology to support learning changing the culture of school? The European Conference on Educational Research (ECER 2010). Helsinki, 25-27 de agosto. Comunicación que forma parte de simposio: Technology to support Learning. Coordinado por: Dr. Karl Steffens. University of Cologne (Alemania).

Romeu, T.; Guitert, M. (2010). El llibre digital: El nou repte per al professorat. Una proposta de formació online (póster). Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación 2010. Barcelona, 30 de junio, 1 y 2 de julio. 1er premi AQU.

Ornellas, A.; Sánchez, J.A; Fraga, L; Domingo, L. (2010). De políticas y prácticas en torno a la formación permanente del profesorado en TIC en Cataluña. En “La formación de los docentes y la integración de las TICs en el curriculum escolar”. Actas del Congreso Reinventar la formación docente. Málaga. ISBN 978-84-693-7961-5

Alonso, C.; Domingo, L.; Ornellas, A.; Petry, P.P.(2010). De las TIC a las TAC en la Enseñanza Obligatoria en Cataluña: más allá de la Política i la Lingüística. Actas del Seminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas.Tendencias, desafios y Compromisos.Barcelona, 17 y 18 de mayo. PP.808-819. (ISBN:978-84-693-2163-8).

Moltó, O. (2010). An Ethnographic and Narrative Research about ICT Mediations on Youth´s Embodiment Construction. Implications for the Secondary School. New Researchers Pre-Conference ECER 2010. The European Conference on Educational Research (ECER 2010). Helsinki (Finland), 25-27 de agosto.

Tesis llegides

Silvina Casablancas (2008). Desde adentro: los caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales. Las TIC como necesidad emergente y significativa de las clases universitarias de la sociedad actual. Dirigida por Juana M. Sancho Gil.

Tesis inscrites

Óscar Moltó Egea. Mediaciones tecnológicas en la construcción del estilo de vida de los jóvenes. Repercusiones para la salud y la corporalidad. Dirigida por Juana M. Sancho Gil.

Leticia Fraga. Jóvenes 2.0: relatos sobre el aprendizaje más allá de la ESO. Estéticas, culturas, lenguajes. Dirigida por Juana M. Sancho Gil

Elisabeth Higueras. Cuando la realidad entra en el aula: las mediaquest, un estudio de caso sobre TAC, comunicación y los valores de hoy en la Secundaria. Dirigida por Cristina Alonso Cano y Enric Prats Gil.

Franciele Corti. La relación pedagógica en la escuela 2.0. Dirigida por Cristina Alonso Cano.

Diploma d’Estudis Avançats (DEA) i Projectes Finals de Màster

Laura Domingo (2009). Diploma d’Estudios Avanzados (DEA): Contribucions pedagògiques de les TIC a l’Escola Rural. Un estudi de cas. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.

Karla Alonso (2009). Proyecto Final de Master: Las TIC como mediador de la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Máster de Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa. Universidad de Barcelona

Leticia Fraga (2009). Proyecto Final de Master: Jóvenes 2.0: relatos sobre el aprendizaje más allá de la ESO. Estéticas, culturas, lenguajes. . Máster de Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa. Universidad de Barcelona.

Activitats de transferència del coneixement

TIC en Educació: Polítiques i Pràctiques. Seminario. Barcelona, 24 de noviembre de 2010